Disclaimer

Intellectuele eigendomsrechten

De (intellectuele eigendoms-) rechten met betrekking tot de site, waaronder begrepen de teksten, afbeeldingen, vormgeving, foto’s en overig beeldmateriaal berusten bij BAZ of haar licentiegevers. De website wordt uitsluitend voor persoonlijk en niet commercieel gebruik ter beschikking gesteld. Dit betekent dat al het overig gebruik niet is toegestaan, tenzij daarvoor voorafgaande schriftelijke toestemming van BAZ is verkregen. Gepubliceerde gedichten mogen, mits met naamsvermelding, gebruikt worden voor persoonlijk gebruik.

Aansprakelijkheid BAZ

BAZ gaat uiterst zorgvuldig te werk bij de vergaring, totstandkoming en publicatie van informatie op de site. Ondanks de grootst mogelijke zorg kan het voorkomen dat op de website van BAZ onjuist of onvolledig materiaal voorkomt. Niettemin sluit zij hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor eventuele gevolgen (waaronder begrepen directe en indirecte schade) die in enig opzicht verband houden met het gebruik van de site of de onbereikbaarheid van de site. BAZ is niet verantwoordelijk voor verwijzingen naar sites van derden (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink). Aan de website kunnen geen rechten worden ontleend.

Gebruiksvoorwaarden

De hierna volgende gebruikersvoorwaarden zijn van toepassing op ieder gebruik van de website van BAZ. De gebruiker van de website zal de website, noch delen daarvan verveelvoudigen en/of openbaarbaar maken, op welke wijze dan ook. BAZ is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade in verband met het (gebruik van het) materiaal. De gebruiker vrijwaart BAZ voor aanspraken van derden (waaronder begrepen redelijke kosten voor juridische bijstand) die verband houden met het materiaal.

Toepasselijk recht, bevoegde rechter

Op het gebruik van de websites en alle daarop gestelde voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met (het gebruik van) de website zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam. De voorwaarden op de website kunnen te allen tijde door BAZ worden aangepast. Wij adviseren daarom de voorwaarden regelmatig te raadplegen.